Hledej Mapa stránek English Czech
DD Radost, o.p.s.
DD Radost, o.p.s.

Sociální rehabilitace

Druh poskytované sociální služby: Sociální rehabilitace

Identifikátor služby: 2775878

Poslání organizace
Služba sociální rehabilitace při DD Radost poskytuje průběžnou a cílenou podporu rodinám dětí, které jsou umístěné v tomto domově. Nabízíme jim podporu při řešení důvodů, které vedly k nařízení ústavní výchovy dětí a pomáháme udržovat a rozvíjet vzájemné vztahy v rodině.
Klientům DD Radost, kteří dosáhli plnoletosti poskytujeme návaznou a rozšířenou podporu vedoucí k soběstačnosti a provázíme je situací související s odchodem z dětského domova.

Popis realizace poskytování sociální služby
Dětský domov Radost v Praze – Dolních Měcholupech zajišťuje komplexní péči přijatých dětí ve věku zpravidla od 3 let do ukončení přípravy na zaměstnání, popřípadě do 26 let při studiu na VŠ.

Je zřízen jako obecně prospěšná společnost ze dne 1.5.2001 a zapsán v rejstříku o. p.s. při Městském soudu v Praze oddíl 0, vložka 222 ke dni 15.8.2001.

Do Dětského domova Radost se přijímají děti (zpravidla od 3 let věku do ukončení přípravy na povolání, při studiu na VŠ do 26 let věku) prostřednictvím Dětského diagnostického ústavu v Praze, U Michelského lesa 222. Dítě nastupuje s komplexní diagnostickou zprávou, která je složena ze závěrečné zprávy psychologa, sociální pracovnice, školy, speciálního pedagoga a z popisu zdravotního stavu. Děti jsou zde umístěny na základě předběžného opatření nebo na základě nařízení ústavní výchovy soudem.

Služba je poskytovaná ambulantní formou a obsahuje tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Činnosti v sobě zahrnují tyto body:
• příprava na odchod z domova
• společné programy pro rodiče a děti (aktivizační činnosti)
• individuální konzultace s klíčovým vychovatelem
• výchovné a vzdělávací činnosti

100406_015.jpg
Cílová skupina: Rodiče, zákonní zástupci, poručníci a další příbuzní dětí, které jsou umístěny na základě soudního rozhodnutí v dětském domově Radost.
Osoby připravující se opustit dětský domov Radost z důvodu zletilosti a ukončení přípravy na budoucí povolání.
Osoby po opuštění dětského domova Radost do 26 let věku

Klíčový vychovatel
Každý uživatel má od svého příchodu přiděleného tzv. klíčového vychovatele, který je důležitou vztahovou osobou v jeho životě. Pokud je to možné, během poskytování služby se klíčový vychovatel nemění. Důležitý je pevný, vřelý a vzájemný vztah. Tento vychovatel je přítomen u důležitých událostí v životě uživatele (příp. od počátku jeho pobytu v DD Radost), společně s ním nakupuje jeho osobní věci, spolupracuje s příslušnými institucemi, doprovází ho např. k lékařům. Za zásadní považujeme také úsilí o školní úspěchy.

Terénní forma služby je poskytována 1/měsíčně při společných programech pro rodiče a jejich děti. Mimo to je možné dojednat terénní formu poskytování služeb v rámci individuálních konzultací, které se poté odehrávají v domácnosti uživatele. Klíčový vychovatel dochází dle individuální dohody k uživateli, kde je nápomocen při řešení nejrůznějších situací vedoucích k naplnění dojednaného cíle.

Cíle služby jsou úzce spjaty s funkcí dětského domova Radost.
Obecně lze cíle služby formulovat jako:
• snahu o umožnění návratu dítěte zpět do rodiny
• zvyšování výchovných kompetencí rodičů či jiných zákonných zástupců dítěte
• úsilí o minimalizaci či odstranění příčin vedoucích k nařízení ústvní výchovy
• obnovení či odpoření zdravého vztahu mezi dítětem a jeho rodiči
• posilování samostatnosti a aktivního přístupu uživatelů
• zlepšení socioekonomických a bytových podmínek uživatelů
• posilování pozitivních přirozených sociální sítí uživatelů
• snaha o aktivizaci rodičů a jejich dětí, motivace k aktivnímu využívání volnočasových aktivit, které mají pozitivní vliv na rozvoj obou skupin
• nebo udržení stávající kvality života

Příprava na odchod z domova
V případě plánovaného propouštění dítěte (dosažení zletilosti, řádné ukončení studia po dosažení zletilosti) začíná přípravná fáze odchodu zhruba rok předem. Téma odchodu je častým námětem vzájemných rozhovorů mladistvého a klíčového vychovatele. Nejde jen o poradenství spojené s hledáním zaměstnání, ubytování a dalších praktických věcí; neméně důležité je i zpracování emocí spojených s odchodem a samostatným životem. Snažíme se, aby odcházející uživatelé byli vybaveni zkušenostmi s jednáním s úřady (např. samostatné zvládnutí zařízení si OP, cestovního pasu či Opencard). Zletilý má být v období odchodu schopen zodpovědně rozhodovat o svém životě. Klíčový vychovatel nepřebírá odpovědnost, nerozhoduje, pouze reflektuje mladistvému přednosti a rizika jeho případných rozhodnutí.

Klíčový vychovatelé poskytují zletilým uživatelům podporu ve shánění vhodného ubytování. Uživatelé sami podepisují nájemní smlouvu, musí si sami zařídit přehlášení plateb a dalších energií. Vše však s dohledem klíčového vychovatele. Získají tak potřebné kompetence ještě během „bezpečného“ pobytu v době, kde v případě selhání nastoupí pomoc a podpora vychovatele. Po odchodu z domova mají kde bydlet, nájemní smlouva je podepsána s konkrétním uživatelem.

V případě potřeby pomáhá klíčový vychovatel mladistvému kontaktovat kurátora.

Službu poskytuje klíčový vychovatel, který s dítětem pracuje po celou dobu jeho pobytu v DD. Nemáme vyčleňeného dalšího pracovníka, který by tuto službu zajišťoval. Uživatel tedy i v tomto přechodovém období spolupracuje s člověkem, ke kterému má důvěru a kterého zná. Naše organizace se snaží o návaznost v poskytování péče a podpory.

Dítě propouští ředitel v případě následujících okolností

a/ jestliže soud nad ním zrušil ústavní výchovu
b/dosáhne – li zletilosti
c/ bylo– li svěřeno do předpěstounské nebo pěstounské péče

V případě odchodu rozhoduje ředitel ve spolupráci s klíčovým vychovatelem o věcném daru či finančním příspěvku (do výše max. Kč 15.000,-). Podoba věcného daru či výše finančního příspěvku se odvíjí od individuálních potřeb dítěte. Po odchodu ze zařízení je dítěti nabídnuta pomoc formou poradenství.

Propuštění dítěte či zletilého oznámí DD Radost do 3 dnů příslušnému OSPOD a zákonným zástupcům dítěte. Dále v těchto případech spolupracuje s příslušnými soudy a dalšími oprávněnými orgány a institucemi. Tuto činnost provede ve spolupráci s ředitelem klíčový vychovatel.

Společné programy pro rodiče a děti
Jednou za měsíc pořádáme společnou akci pro děti umístěné v našem zařízení a jejich rodiče. Společné akce jsou zaměřené na sport, kulturu či poznávání. Jde nám o to, umožnit trávit plnohodnotně společný čas rodičů s jejich dětmi aktivně, ukázat možnosti. Pro mnohé rodiče také finančně zpřístupnit vybrané aktivity. Nabídnout rodičům možnost, tak i jejich dětem trávit svůj volný čas společně, pokusit se k sobě najít opět společnou cestu. S naší pomocí, podporou a s naší asistencí obě skupiny aktivizovat. Akce jsou plánovány v předstihu, nejméně 14 dní před samotnou akcí jsou rodiče, či zákonní zástupci dětí informování telefonicky o termínu a místě konání akce. Akce se vždy odehrávají o víkendu, kdy rodiče nemusí být v zaměstnání a děti nemají školní povinnosti.

Individuální konzultace s klíčovým vychovatelem
Každému rodiči či zákonnému zástupci dítěte, které je umístěno v našem domově je nabídnuta možnost stát se uživatelem této služby. Jsou mu vysvětleny možnosti a výhody, je mu ponechán čas na rozmyšlenou. Pokud se rodič rozhodne tuto službu využívat, jsou mu nabídnuty konzultace v rozsahu min 1 x měsíčně, v případě potřeby i častěji. Na těchto schůzkách se řeší problematika spojená s umístěním dítěte mimo domov, dále změny v rodině či domácnosti, které měly za následek umístění dítěte do zařízení. Uživatel je motivován k odstranění těchto příčin. Tyto konzultace se odehrávají v budově DD Radost, Čs. Tankistů 277, Praha 10 – Dolní Měcholupy. Pokud uživatel souhlasí, lze provádět návštěvy (konzultace) přímo v domácnosti uživatele formou terénních služeb. O každém setkání je sepsán zápis, který je uložen v evidenci DD Radost.

Klíčový vychovatel, jenž má ve své péči dítě, jedná s rodiči (uživateli služeb) jenž jsou s „jeho“ dítětem ve vztahu rodič – dítě. Je tak zaručena dobrá informovanost a spolupráce i s dalšími institucemi (škola, zájmové kroužky, OSPOD). Uživatelé mají možnost obrátit se i na ředitele zařízení. V případě náhlé krize se mohou uživatelé obrátit kdykoliv na jakéhokoliv pracovníka zařízení. Uživatelé o tomto jsou informování a je jim poskytnuto telefonní číslo, na které se mohou obracet.

Výchovné a vzdělávací činnosti
Organizace výchovných činností
Tato služba je úzce propojena s chodem dětského domova Radost. Organizace výchovných činností v rámci sociální rehabilitace vychází z premisy, že značná část výchovného působení probíhá nezáměrně, v běžném a přirozeném kontaktu. Pedagogický tým sdílí s uživateli služeb život v domě, v závislosti na schopnostech uživatelů zajišťují praktické činnosti jako vaření, úklid, praní. Společně plánují a spolurozhodují. Důležité je i sdílení volného času. Zároveň mají uživatelé prostor být sami, bez dohledu vychovatelů. Mohou se volně pohybovat po objektu i mimo něj. Pedagog má vystupoval jako reálná, autentická osoba a nikoli ve formální roli neosobního odborníka.

Je propracován systém služeb, které zajišťují přípravu jídla a úklid v objektu. Společná jídla jsou prostorem pro neformální vzájemné rozhovory. Po večeři je prostor pro společné setkání, kde se předávají celé skupině důležité informace, v případě potřeby se rozebírají klíčové události, které den přinesl. Zásadní události (např. krádeže, agrese) se řeší ihned, je svoláno výjimečné setkání celé skupiny, které má přednost před ostatními aktivitami.

Řešení složitých výchovných situací, které mohou nastat /např. nezvladatelný afekt klienta apod./, řeší službu konající vychovatel, která neprodleně informuje ředitele zařízení. Zařízení nemá izolační místnost, v případě nutnosti může být klient ponechán mimo skupinu ve vychovatelně.

Spoluspráva dětí - komunita
Spoluspráva všech dětí probíhá z velké části neformálně a zejména během skupinových setkání. Spolurozhodují a vyjadřují se k většině aktivit v zařízení, převážně o náplni volného času a některých výchovných opatřeních. Smyslem je naučit se otevřeně komunikovat a fungovat ve společenství ostatních. Prosazovat své zájmy, nikoli však na úkor celého společenství. Umět naslouchat ostatním a respektovat je.

Materiální zabezpečení
Dětský domov je provozován v třípodlažním objektu se sklepními prostory.

Sklepní prostory:
Poskytují technické zázemí domova, nachází se zde 5 místností a jedno sociální zařízení.
a) ředitelna: slouží ředitelce a manažerovi k vykonávání své práce.
b) sklad: slouží k uskladnění oblečení, bot, a sezónních věcí dětí
c) prádelna: zde jsou umístěny pračky a sušičky. Místnost slouží hospodyni, která zde v součinnosti s dětmi pere, žehlí či vykonává jiné domácí práce.
d) administrativní místnost: slouží především k uskladnění dokumentace, která nemusí být nepřetržitě k dispozici a je také k dispozici sociální pracovnici. Dále se zde odehrávají komunitní setkání dětí a vedení domova.
e) herna: slouží dětem k pohybovým volnočasovým aktivitám. Dále je využívána jako návštěvní místnost, kam si děti mohou zvát své přátele i rodiče. Herna je vybavena ribstolem, ping-pongovým stolem, boxovacím pytlem a kulečníkovým stolem.

První podlaží
V prvním podlaží se nachází zrcadlově totožné kuchyně a obývací pokoje obou skupin sloužící zároveň jako jídelny. Z obývacích pokojů mají děti přístup na terasu. Kuchyň a obývací pokoj slouží každé ze skupin jako ústřední místo společného setkávání, vaření s aktivní účastí dětí, stolování, ale také volnočasovým aktivitám. V křídle každé skupiny je také sociální zařízení, úklidová komora a spíž.

Druhé podlaží
Slouží chlapcům jako ubytovací podlaží. K dispozici je zde 6 pokojů a dvě sociální zařízení, každé z nich v jednom křídle budovy. V každém pokoji mohou být ubytovány minimálně dvě děti či mladiství. Jedna z místností nejblíže středové části patra slouží k dispozici zaměstnancům.

Třetí podlaží
Je analogické podlaží druhému, slouží dívkám jako ubytovací prostory se sociálním zařízením. Nenachází se zde místnost pro zaměstnance.

Zahrada
Slouží všem dětem. Je vybavena ping-pongovým stolem a basketbalovým košem. Na zahradě je dále sklad cyklistických potřeb (každé dítě má přiděleno jedno kolo) a dílna, která slouží dětem. Využívá se zejména pro drobné opravy, které jsou děti schopny pod vedením zaměstnanců vykonat. Díla se využívá pro nácvik pracovních činností starších chlapců.

Způsob ukončení poskytování služeb
UŽIVATEL může ukončit poskytování služeb kdykoliv ústní či písemnou výpovědí. O této skutečnosti je povinen informovat sociálního pracovníka nebo ředitelku domova.

POSKYTOVATEL může ukončit Smlouvu o poskytování služeb pouze písemnou výpovědí a to v případě, kdy osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z Vnitřního řádu DD Radost.

Výpovědní doba jsou tři dny od předání písemné výpovědi, nebo dne kdy uživatel odmítl výpověď převzít, o čemž je vyhotoven písemný zápis. Výpověď podává pouze sociální pracovník nebo ředitelka domova.

Poskytování služeb končí také uplynutím doby sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb.
MHMP

Evrpská unie

Ministerstvo pro místní rozvoj

MHMP

Centrum pro regionální rozvoj

Tabaluga Kinderstiftung
 

Copyright©2024 Hana Francová